Sök…


Anmärkningar

.NET Framework är en uppsättning bibliotek och en runtime, ursprungligen designad av Microsoft. Alla .NET-program sammanställs till en bytekod som heter Microsoft Intermediate Language (MSIL). MSIL drivs av Common Language Runtime (CLR).

Nedan kan du hitta flera exempel på "Hello World" på olika språk som stöder .NET Framework. "Hello World" är ett program som visar "Hello World" på displayenheten. Det används för att illustrera den grundläggande syntaxen för att konstruera ett arbetsprogram. Det kan också användas som ett sanitetstest för att säkerställa att ett språkens kompilator, utvecklingsmiljö och runtime-miljö alla fungerar korrekt.

Lista över språk som stöds av .NET

versioner

.NETTO

Version Utgivningsdatum
1,0 2002-02-13
1,1 2003-04-24
2,0 2005-11-07
3,0 2006-11-06
3,5 2007-11-19
3,5 SP1 2008-08-11
4,0 2010-04-12
4,5 2012-08-15
4.5.1 2013/10/17
4.5.2 2014/05/05
4,6 2015/07/20
4.6.1 2015/11/17
4.6.2 2016/08/02
4,7 2017/04/05

Kompakt ramverk

Version Utgivningsdatum
1,0 2000-01-01
2,0 2005-10-01
3,5 2007-11-19
3,7 2009-01-01
3,9 2013/06/01

Micro Framework

Version Utgivningsdatum
4,2 2011-10-04
4,3 2012/12/04
4,4 2015/10/20

Hej värld i C #

using System;

class Program
{
  // The Main() function is the first function to be executed in a program
  static void Main()
  {
    // Write the string "Hello World to the standard out
    Console.WriteLine("Hello World");
  }
}

Console.WriteLine har flera överbelastningar. I det här fallet är strängen "Hello World" parametern, och den kommer att skicka "Hello World" till standard utströmmen under körning. Andra överbelastningar kan ringa .ToString av argumentet innan du skriver till strömmen. Se .NET Framework Documentation för mer information.

Live Demo in Action på. NET Fiddle

Introduktion till C #

Hej värld i Visual Basic .NET

Imports System

Module Program
  Public Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello World")
  End Sub
End Module

Live Demo in Action på. NET Fiddle

Introduktion till Visual Basic .NET

Hej värld i F #

open System

[<EntryPoint>]
let main argv = 
  printfn "Hello World" 
  0 

Live Demo in Action på. NET Fiddle

Introduktion till F #

Hej värld i C ++ / CLI

using namespace System;

int main(array<String^>^ args)
{
  Console::WriteLine("Hello World");
}

Hej värld i PowerShell

Write-Host "Hello World"

Introduktion till PowerShell

Hej värld i Nemerle

System.Console.WriteLine("Hello World");

Hej värld i Oxygene

namespace HelloWorld;

interface

type
 App = class
 public
  class method Main(args: array of String);
 end;

implementation

class method App.Main(args: array of String);
begin
 Console.WriteLine('Hello World');
end;

end.

Hej värld i Boo

print "Hello World"

Hello World in Python (IronPython)

print "Hello World"
import clr
from System import Console
Console.WriteLine("Hello World")

Hej värld i IL

.class public auto ansi beforefieldinit Program
    extends [mscorlib]System.Object
{
 .method public hidebysig static void Main() cil managed
 { 
  .maxstack 8
  IL_0000: nop
  IL_0001: ldstr   "Hello World"
  IL_0006: call    void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  IL_000b: nop
  IL_000c: ret
 }

 .method public hidebysig specialname rtspecialname 
     instance void .ctor() cil managed
 {
  .maxstack 8
  IL_0000: ldarg.0
  IL_0001: call    instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
  IL_0006: ret
 }

}


Modified text is an extract of the original Stack Overflow Documentation
Licensierat under CC BY-SA 3.0
Inte anslutet till Stack Overflow